Saltar ao contido

Módulo:String

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

Indicacións de uso do módulo

Aínda non se redactaron as instrucións sobre como usar este módulo.
Engadir a explicación sobre o seu uso.

Os editores poden probar cambios no mesmo en Módulo:String/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste módulo.
--[[ 
Este módulo está destinado a proporcionar acceso ás funcións de cadena (string) básicas.
]]

local str = {}

--[[
len

Parametros
  s: A cadea a encontrar a súa lonxitude 

]]
function str.len( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  return mw.ustring.len( s )
end

--[[
sub

Parámetros
  s: A cadea onde extraer a subcadena 
  i: A cadea onde extraer a subcadena.
  j: Índice final da subcadena, por defecto a lonxitude total, ata o último carácter.
  
]]
function str.sub( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, { 's', 'i', 'j' } );
  local s = new_args['s'] or '';
  local i = tonumber( new_args['i'] ) or 1;
  local j = tonumber( new_args['j'] ) or -1;
  
  local len = mw.ustring.len( s );

  -- Convertir negativos para la comprobación de rango
  if i < 0 then
    i = len + i + 1;
  end
  if j < 0 then
    j = len + j + 1;
  end
  
  if i > len or j > len or i < 1 or j < 1 then
    return str._error( 'Índice fóra do rango da cadea' );
  end
  if j < i then
    return str._error( 'Índices da cadea non ordenados' );
  end
  
  return mw.ustring.sub( s, i, j )
end

--[[
match

Parámetros
  s: cadea onde se fai a búsqueda 
  pattern: patrón ou cadea a buscar. 
  start: índice da cadena onde empezar a buscar, por defecto 1, o primer carácter. 
  match: se se atopan múltiples coincidencias, especifica cal delas devolver. Por defecto é 1, l
    a primeira coincidencia atopada. Un número negativo conta dende o final, polo tanto 
    match = -1 é a última coincidencia. 
  plain: indica se o patrón debe interpretarse como texto limpio, por defecto 'false'. nomatch: en caso de 
    non atopar ninguhna coincidencia, devolve o valor de "nomatch" en lugar dun erro. 
    Se o número match ou o índice start están fóra do rango da cadea, entón a función xera un erro. 
    Tamén xera un erro se non atopa ningunha coincidencia. 
    Co parámetro global ignore_errors = true suprímese o  
    erro e devolve unha cadea baleira.
]]
function str.match( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s', 'pattern', 'start', 'match', 'plain', 'nomatch'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  local start = tonumber( new_args['start'] ) or 1;
  local plain_flag = str._getBoolean( new_args['plain'] or false );
  local pattern = new_args['pattern'] or '';
  local match_index = math.floor( tonumber(new_args['match']) or 1 );
  local nomatch = new_args['nomatch'];
  
  if s == '' then
    return str._error( 'A cadea onde buscar está baleira' );
  end
  if pattern == '' then
    return str._error( 'A cadea de búsqueda está baleira ' );
  end
  if math.abs(start) < 1 or math.abs(start) > mw.ustring.len( s ) then
    return str._error( 'Índice d\'inicio fóra do rango da cadena ' );
  end
  if match_index == 0 then
    return str._error( 'Número de coincidencias fóra de rango' );
  end
  if plain_flag then
    pattern = str._escapePattern( pattern );
  end
  
  local result
  if match_index == 1 then
    -- Atopar a primeira coincidencia é un caso sinxelo.
    result = mw.ustring.match( s, pattern, start )
  else
    if start > 1 then
      s = mw.ustring.sub( s, start );
    end
    
    local iterator = mw.ustring.gmatch(s, pattern);
    if match_index > 0 then
      -- Búsqueda cara a adiante
      for w in iterator do
        match_index = match_index - 1;
        if match_index == 0 then
          result = w;
          break;
        end
      end  
    else
      -- Inverte búsqueda
      local result_table = {};
      local count = 1;
      for w in iterator do
        result_table[count] = w;
        count = count + 1;
      end
      
      result = result_table[ count + match_index ];      
    end
  end    
  
  if result == nil then
    if nomatch == nil then
      return str._error( 'Ningunha coincidencia atopada' );
    else
      return nomatch;
    end
  else
    return result;
  end
end

--[[
pos

Parámetros
  target: Cadea onde buscar. 
  pos: Índice do carácter a devolver. 
]]
function str.pos( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'target', 'pos'} );
  local target_str = new_args['target'] or '';
  local pos = tonumber( new_args['pos'] ) or 0;

  if pos == 0 or math.abs(pos) > mw.ustring.len( target_str ) then
    return str._error( 'Índice fora do rango da cadena' );
  end  
  
  return mw.ustring.sub( target_str, pos, pos );
end

--[[
find

Parámetros
  source: Cadea onde buscar. 
  target: Cadea a buscar ou patrón de búsqueda. 
  start: Índice da cadea fonte onde empezar a buscar, por defecto 1, o primer carácter. 
  plain: Indica se a búsqueda debe interpretarse como texto limpio, do contrario como patrón Lua. 
    Por defecto é 'true'.
]]
function str.find( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target', 'start', 'plain' } ); 
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local pattern = new_args['target'] or '';
  local start_pos = tonumber(new_args['start']) or 1;
  local plain = new_args['plain'] or true;
    
  if source_str == '' or pattern == '' then
    return 0;
  end  
  
  plain = str._getBoolean( plain );

  local start = mw.ustring.find( source_str, pattern, start_pos, plain )
  if start == nil then
    start = 0
  end
  
  return start
end

--[[
replace

Parámetros
  source: Cadea onde buscar 
  pattern: Cadea de búsqueda ou patrón a buscar 
  replace: Texto de substitución 
  count: Número de ocurrencias a substituír, por defecto todas. 
  plain: Indica si a búsqueda debe interpretarse como texto limpio, do contrario como patrón Lua. Por 
    defecto é 'true' 
]]
function str.replace( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'pattern', 'replace', 'count', 'plain' } ); 
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local pattern = new_args['pattern'] or '';
  local replace = new_args['replace'] or '';
  local count = tonumber( new_args['count'] );
  local plain = new_args['plain'] or true;
    
  if source_str == '' or pattern == '' then
    return source_str;
  end  
  plain = str._getBoolean( plain );

  if plain then
    pattern = str._escapePattern( pattern );
    replace = mw.ustring.gsub( replace, "%%", "%%%%" ); --Sólo es necesario secuencias de escape.
  end
  
  local result;

  if count ~= nil then
    result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace, count );
  else
    result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace );
  end    

  return result;
end

function str.mayuscula(frame) -- Convierte en mayúsculas la primera letra que aparece en la edición de una cadena
  local s = frame.args[1] or '';
  if s ~= '' then    
    local cambio = {};
    local modo = {};
    if string.find(s, '|') ~= nil then -- Enlaces con etiqueta
      modo = string.upper(string.match(s,'(|%a)'));
      cambio = string.gsub(s,'|%a', modo,1);
    elseif string.find(s, '[[]') ~= nil then -- Enlaces sin etiqueta
      modo = string.upper(string.match(s,'^(..%a)'));
      cambio = string.gsub(s,'^..%a', modo,1);
    elseif string.match(s,'^%a') ~= nil then -- Sin enlace
      modo = string.upper(string.match(s,'^(%a)'));
      cambio = string.gsub(s,'^%a', modo, 1);
    else
      cambio = s;
    end
    return cambio;
  end
end

--[[
Función de axuda que enche a lista de argumentos, para que o usuario poida utilizar unha combinación de
 parámetros con nome e sen nombre. Isto é importante porque os parámetros con nome non funcionan igual 
 que os parámetros sen nome cando se encadenan recortes, e cuando se trata de cadeas
 ás veces débese conservar ou quitar espazos en branco dependendo da aplicación. 
]]
function str._getParameters( frame_args, arg_list )
  local new_args = {};
  local index = 1;
  local value;
  
  for i,arg in ipairs( arg_list ) do
    value = frame_args[arg]
    if value == nil then
      value = frame_args[index];
      index = index + 1;
    end
    new_args[arg] = value;
  end
  
  return new_args;
end    

--[[
Función de axuda para controlar as mensaxes de error.
]]
function str._error( error_str )
  local frame = mw.getCurrentFrame();
  local error_category = frame.args.error_category or 'Erros detectados polo módulo String';
  local ignore_errors = frame.args.ignore_errors or false;
  local no_category = frame.args.no_category or false;
  
  if str._getBoolean(ignore_errors) then
    return '';
  end
  
  local error_str = '<strong class="error">Erro do módulo String: ' .. error_str .. '</strong>';
  if error_category ~= '' and not str._getBoolean( no_category ) then
    error_str = '[[Categoría:Wikipedia:' .. error_category .. ']]' .. error_str;
  end    
  
  return error_str;
end

--[[
Función de axuda para interpretar cadeas booleanas.
]]
function str._getBoolean( boolean_str )
  local boolean_value;
  
  if type( boolean_str ) == 'string' then
    boolean_str = boolean_str:lower();
    if boolean_str == 'false' or boolean_str == 'no' or boolean_str == '0' 
        or boolean_str == '' then
      boolean_value = false;
    else
      boolean_value = true;
    end  
  elseif type( boolean_str ) == 'boolean' then
    boolean_value = boolean_str;
  else
    error( 'Ningún valor booleano atopado' );
  end  
  return boolean_value
end

--[[
Función de axuda que escapa a todos os caracteres de patrón para que puedan ser tratados
como texto sen formato.
]]
function str._escapePattern( pattern_str )
  return mw.ustring.gsub( pattern_str, "([%(%)%.%%%+%-%*%?%[%^%$%]])", "%%%1" );
end

return str