Saltar ao contido

Ambrose Bierce

En Galicitas, o Wikiquote en galego.

Ambrose Bierce (1842 – 1913/1914?), escritor satírico e de relatos breves, crítico, editor e xornalista, coñecido nomeadamente polo seu léxico O dicionario do Demo, publicado de forma seriada.

O dicionario do Demo[editar]

 • Absurdo, n. Afirmación ou crenza manifestamente inconsistente coa propia opinión.
  • Absurdity, n. A statement or belief manifestly inconsistent with one's own opinion.
 • Acordo, n. Harmonía
  • Accord, n. Harmony.
 • Acordeón, n. Instrumento en harmonía cos sentimentos dun asasino.
  • Accordion, n. An instrument in harmony with the sentiments of an assassin.
 • Coñecido, n. Persoa a quen coñecemos dabondo como para pedirlle cousas peron non tanto como para prestarllas.
  • Acquaintance, n. A person whom we know well enough to borrow from, but not well enough to lend to.
 • Admiración, n. Recoñecimento amábel de que alguén se nos parece.
  • Admiration, n. Our polite recognition of another's resemblance to ourselves.
 • Consello, n. A moeda actual máis pequena.
  • Advice, n. The smallest current coin.
 • , adx. En má compaña.
  • Alone, adj. In bad company.
 • Desculparse, v. Establecer os alicerces para unha ofensa futura.
  • Apologize, v. To lay the foundation for a future offense.
 • Barómetro, n. Enxeñoso instrumento que indica que tipo de tempo temos.
  • Barometer, n. An ingenious instrument which indicates what kind of weather we are having.
 • Pesado, n. Persoa que fala cando o que queres e que escoite.
  • Bore, n. A person who talks when you wish him to listen.
 • Cerebro, n. Aparello co que pensamos que pensamos.
  • Brain, n. An apparatus with which we think we think.
 • Noiva, n. Muller cunha boa perspectiva de felicidade detrás dela.
  • Bride, n. A woman with a fine prospect of happiness behind her.
 • Repolo, n. Hortaliza familiar tan grande e intelixente como a cabeza dun home.
  • Cabbage, n. A familiar kitchen-garden vegetable about as large and wise as a man's head.
 • Cristián, n. Quen sigue os ensinamentos de Cristo encanto non sexan inconsistentes cunha vida de pecado.
  • Christian, n. One who follows the teachings of Christ so long as they are not inconsistent with a life of sin.
 • Circo, n. Lugar no que se lle permite a cabalos, ponis e elefantes que vexan a homes, mulleres e nenos facer o parvo.
  • Circus, n. A place where horses, ponies and elephants are permitted to see men, women and children acting the fool.
 • Conservador, n. Home de estado enamorado dos males existentes, en oposición a Liberal, que os quer substituir por outros novos.
  • Conservative, n. A statesman enamored of existing evils, as opposed to a Liberal, who wants to replace them with new ones.
 • Natillas, n. Mestura ruín producida pola conspiración malévola da galiña, a vaca e o cociñeiro.
  • Custard, n. A vile concoction produced by a malevolent conspiracy of the hen, the cow, and the cook.
 • Alborada, n. Cando os homes razoábeis van para a cama.
  • Dawn, n. When men of reason go to bed.
 • Indefenso [sic], adx. Incapaz de atacar.
  • Defenceless [sic], adj. Unable to attack.
 • Educación, n. O que revela aos sabios e esconde dos parvos a súa falta de comprensión.
  • Education, n. That which discloses to the wise and disguises from the foolish their lack of understanding.
 • Egoísta, n. Persoa de pouco gusto, máis interesada en si mesma do que en mi.
  • Egotist, n. A person of low taste, more interested in himself than in me.
 • Erudición, n. Pó sacudido dun libro nun cráneo baleiro.
  • Erudition, n. Dust shaken out of a book into an empty skull.
 • Fe, n. Creza sen evidencia no que di un que fala sen coñecemento, ou cousas sen parangón.
  • Faith, n. Belief without evidence in what is told by one who speaks without knowledge, of things without parallel.
 • Culpa, n. Condición de quen se sabe que cometeu unha indiscreción, distinto da situación de quen cobriu as súas pegadas.
  • Guilt, n. The condition of one who is known to have committed an indiscretion, as distinguished from the state of him who has covered his tracks.
 • Felicidade, n. Sensación agradábel producida pola contemplación da miseria de outro.
  • Happiness, n. An agreeable sensation arising from contemplating the misery of another.
 • Dela, pron. Del.
  • Hers, pron. His.
 • Inmortalidade, n.
Xoguete polo que chora a xente,
E nos seus xoellos suplican,
Disputan, pelexan e pola que minten,
E se se lles permite
Estaría orgullosa
De morrer eternamente.
  • Immortality, n.
A toy which people cry for,
And on their knees apply for,
Dispute, contend and lie for,
And if allowed
Would be right proud
Eternally to die for.
 • Infancia, n. Período das nosas vidas durante o que, segundo o dicionario Wordsworth, "O ceo minte sobre nós.' O mundo comeza a mentir sobre nós pouco despois.
  • Infancy, n. The period of our lives when, according to Wordsworth, 'Heaven lies about us.' The world begins lying about us pretty soon afterward.
 • Inhumanidade, n. Un dos sinais e calidades característicos da humanidade.
  • Inhumanity, n. One of the signal and characteristic qualities of humanity.
 • Ledicia, n. Emoción provocada de varias maneiras, mais producida no seu grao sumo coa contempación da pena noutro.
  • Joy, n. An emotion variously excited, but in its highest degree arising from the contemplation of grief in another.
 • Saia escocesa, n. Prenda vestida ás veces polos escoceses en Norteamérica e polos Norteamericanos en Escocia.
  • Kilt, n. A costume sometimes worn by Scotchmen in America and Americans in Scotland.
 • Terra, n. Parte da superficie da Terra, considerada como propiedade. A teoría de que que a terra é propiedade suxeita a propiedade e control privados é o alicerce da sociedade moderna e merece en eminencia a superestrutura. Levada á súa conclusión lóxica, significa que algúns teñen o dereito de evitar que outros vivan; dado que o dereito a posuir implica o dereito exclusivamente a ocupar; e de feito as leis sobre o aplainamento existen ondequer que se recoñece a propiedade da terra. Séguese que se toda a superficie da terra firma é posesión de A, B e C, non haberá sitio para que nazan D, E, F ou, nacidos como ocupas, existan.
  • Land, n. A part of the earth's surface, considered as property. The theory that land is property subject to private ownership and control is the foundation of modern society, and is eminently worthy of the superstructure. Carried to its logical conclusion, it means that some have the right to prevent others from living; for the right to own implies the right exclusively to occupy; and in fact laws of trespass are enacted wherever property in land is recognized. It follows that if the whole area of terra firma is owned by A, B and C, there will be no place for D, E, F and G to be born, or, born as trespassers, to exist.
 • Riso, n. Convulsión interna que produce unha distorsión dos riscos faciais e se acompaña de sons inarticulados. É contaxiosa e, ainda que intermitente, incurábel.
  • Laughter, n. An interior convulsion, producing a distortion of the features and accompanied by inarticulate noises. It is infectious and, though intermittent, incurable.
 • Aprendizaxe, n. O tipo de ignorancia que distingue ao estudoso.
  • Learning, n. The kind of ignorance distinguishing the studious.
 • Liberdade, n. Unha das posesións máis preciosas da imaxinación.
  • Liberty, n. One of imagination's most precious possessions.
 • Amor, n. Tolemia temporal curábel por medio do matrimonio ou por retirada do paciencia das influencias baixo as que caeu na desorde. Esta doenza prevalece só entre as razas civilizadas que viven baixo condicións artificiais; as nacións bárbaras que respiran ar puro e comen alimentos simples desfrutan de inmunidade das súas desfeitas. Ás veces é fatal, mais con máis frecuencia para o médico que para o paciente.
  • Love, n. A temporary insanity curable by marriage or by removal of the patient from the influences under which he incurred the disorder. This disease is prevailent [sic] only among civilized races living under artificial conditions; barbarous nations breathing pure air and eating simple food enjoy immunity from its ravages. It is sometimes fatal, but more frequently to the physician than to the patient.
 • Tolo, adx. Afectado por un alto grao de independencia intelectual; non conforme cos padróns de pensamento, fala e acción derivados polos ocnformes do estudo de si mesmos; en desacordo coa maioría; en breve, inusual. É de notar que as persoas son declaradas tolas por funcionarios privados de probas de que eles mesmos están cordos.
  • Mad, adj. Affected with a high degree of intellectual independence; not conforming to standards of thought, speech, and action derived by the conformants [sic] from study of themselves; at odds with the majority; in short, unusual. It is noteworthy that persons are pronounced mad by officials destitute of evidence that they themselves are sane.
 • Matrimonio, n. Estado ou condición dunha comunidade consistente nun amo, unha concubina e dous escravos, o que fai un total de dous.
  • Marriage, n. The state or condition of a community consisting of a master, a mistress and two slaves, making in all, two.
 • Luns, n. Nos países cristiáns, o día despóis do partido de béisbol.
  • Monday, n. In Christian countries, the day after the baseball game.
 • Próximo, n. Un a quen se lle nos manda amar como a nós mesmos e que fai todo o posíbel para que desobedezamos.
  • Neighbor, n. One whom we are commanded to love as ourselves, and who does all he knows how to make us disobedient.
  • Non combatente, n. Quaker morto.
  • Non-combatant, n. A dead Quaker.
 • Unha vez, adj. Dabondo.
  • Once, adj. Enough.
 • Oportunidade, n. Ocasión favorábel para atrapar unha desilusión.
  • Opportunity, n. A favorable occasion for grasping a disappointment.
 • Oposición, n. En política, o partido que evita que o governo faga estragos atándoo de pés e mans.
  • Opposition, n. In politics the party that prevents the Goverment from running amuck by hamstringing it.
 • Filosofía, n. Rota de moitos camiños que levan de nengures a nada.
  • Philosophy, n. A route of many roads leading from nowhere to nothing.
 • Orar, v. Pedir que as leis do universo se anulen en favor dun único solicitante manifestamente indigno.
  • Pray, v. To ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
 • Curandeiro, n. Asasino sen licenza.
  • Quack, n. A murderer without a license.
 • Cita, n. Acto de repetir erroneamente as palabras doutro. As palabras repetidas erroneamente.
  • Quotation, n. The act of repeating erroneously the words of another. The words erroneously repeated.
 • Demitir, v. Cousa boa a facer cando che van cesar.
  • Resign, v. A good thing to do when you are going to be kicked out.
  • Escrituras, n. Libros sagrados na nosa santa relisión, en oposición aos escritos falsos e profanos no que se alicerzan outras fes.
  • Scriptures, n. The sacred books of our holy religion, as distinguished from the false and profane writings on which all other faiths are based.
 • Egoísta, adx. Carente de consideración para co egoísmo de outros.
  • Selfish, adj. Devoid of consideration for the selfishness of others.
 • Éxito, n. O pecado imperdoábel contra os próximos dun.
  • Success, n. The one unpardonable sin against one's fellows.
 • Dúas veces, adv. Unha vez demasiado.
  • Twice, adv. Once too often.
 • Anti-americando, adj. Malvado, intolerábel, pagán.
  • Un-American, adj. Wicked, intolerable, heathenish.
 • Virtudes, n. pl. Certas abstinencias.
  • Virtues, n. pl. Certain abstentions.
 • Branco, adx. e n. Negro
  • White, adj. and n. Black
 • Ano, n. Período de trescentas sesenta e cinco desilusión.
  • Year, n. A period of three hundred and sixty-five disappointments.