Tertuliano

De Wikiquote
Saltar a: navegación, procurar
Tertuliano.

Quintus Septimius Florens Tertullianus (ca. 150-160 - 220-240). Teólogo da Igrexa cristiá primitiva, coñecido pola súa denuncia da heresía, en especial da adimiración polos filósofos pagáns e og gnósticos. Nos seus últimos anos abrazou crenzas que se consideraron heréticas.

  • Multiplicámonos cando nos segades; o sangue dos cristiáns é semente.
Plures efficimur, quoties metumur a vobis; semen est sanguis christianorum.
  • Apologeticus, 50
  • Home é un nome que pertence a todas as nacións da terra. En todos eles hai unha alma através de numerosas linguas. Cada país ten a súa propia lingua, mais as materias das que fala a alma sen titores son as mesmas en toda a parte.
Omnium gentium unus homo, uarium nomen est, una anima, uaria uox, unus spiritus, uarius sonus, propria cuique genti loquella, sed loquellae materia communis.
  • De Testimonio Animae (O testemuño da alma) (6.3)
  • A verdade persuade mediante a docencia, mais non mediante a persuasión.
Veritas autem docendo persuadet non suadendo docet.
  • Adversus Valentinianos (Contra os valentinianos) (1.4)
  • A verdade non acora.
Nihil veritas erubescit
  • Adversus Valentinianos (3.2)
  • Haino que crer porque é absurdo.
Prorsus credibile est, quia ineptum est.
  • De Carne Christi (5.4)
  • É certo porque é imposíbel.
  • Certum est, quia impossible est.
    • De Carne Christi (5.4)
  • Da tixola ao lume.
  • De calcaria in carbonarium.
    • De Carne Christi (6)
  • Todas as cousas riscarán seren tomadas nun sentido difernente do seu propio e, ao seren tomadas nese sentido diferente, de perder o propio, se se lles chama por un nome diferente da súa designación natural./A fidelidade ao nome asegura a apreciación segura das propiedades.
Omnia periclitabuntur aliter accipi quam sunt, et amittere quod sunt dum aliter accipiuntur, si aliter quam sunt cognominantur. Fides nominum salus est proprietatum.
  • De Carne Christi (13.2)
  • A relixión dun home non dana nen axuda outro home.
Nec alii obest aut prodest alterius religio.
  • Ad Scapulam (2.2)
  • É certo que nengunha parte da relixión obriga á relixión.
Nec religionis est cogere religio
  • Ad Scapulam (2.2)
  • De pouco valor é a recomendación que ten se basea na difamación doutro.
Infirma commendatio est quae de alterius destructione fulcitur.
  • Adversus Marcionem (IV.15.5)
  • Farei desaparecer un almacén baleiro tras outro.
Itaque et ego vanitatem vanitate depellam.
  • Presentado ás veces como "Farei desaparecer a vanidade coa vanidade".
  • Adversus Marcionem (IV.30.3)
  • Cando o espírito de Deus descende, a paciencia acompáñao indivisibelmente.
Cum ergo spiritus Dei descendit, indiuidua patientia comitatur eum.
  • De Patientia (15:7)
  • A razón, de feito, é unha cousa divina, no momento en que non hai nada que Deus o Creador de todo non fornecese, dispuxese, ordenase pola razón - nada que El non quixese debería ser tratado e entendido pola razón. Todos os que, polo tanto, ignoran a Deus, deben necesariamente ignorar nada do que é Seu, porque non hai tesouraría que estexa disponíbel para os estraños. E, polo tanto, viaxando todos polo sendeiro universal da vida sen o temón da razón, non saben como evitar o furacán que se mece sobre o mundo.
Quippe res dei ratio quia deus omnium conditor nihil non ratione providit disposuit ordinavit, nihil [enim] non ratione tractari intellegique voluit. [3] Igitur ignorantes quique deum rem quoque eius ignorent necesse est quia nullius omnino thesaurus extraneis patet. Itaque universam vitae conversationem sine gubernaculo rationis transfretantes inminentem saeculo procellam evitare non norunt.
  • De Paenitentia (Sobre o arrepentimento) (1.2-3)

Citas doutros sobre Tertuliano[editar]

  • Dise con máis espírito que verdade